Barn og Voksen tegner Bibelske Motiver 2021

Childrens Bible Art & Supportrs Udstilling 2021 
  * * * * * * * English text below * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 Barn & Voksen tegner Bibelske Motiver
-----------------------------------------------------------------
BARN & VOKSEN tegner 
BIBELSKE MOTIVER
  - til 
Udstilling i Solvang Kirke,
Remisevej 10, 2300 Kbh. S
Fernisering d. 28.11.2021 kl 12 
- efter gudstjenesten 10:30 
Med adgang i kirkens almindelige åbningstid
hele december, Jul og Nytår til Hellig3Konger
-----------------------------------------------------------------

Åben invitation: 
Alle inviteres til forud at donere og indsende bibel-tegninger i format 12X18 cm. 
Udstillingens titel: BARN & VOKSEN tegner BIBELSKE MOTIVER ønsker at pege på den vigtige bro og formidling mellem generationer, både mht. tro og kreativitet.

Donerede værker udstilles og sættes til salg for 200 kr pr stk til støtte for børn i fattige lande.
Adventstid og Jul er perfekt til hjemmelavede julegaver Julen varer lige til Påske ... og klinger med ved Kristi Himmelfart og Pinse mm. Prøv en BARN & VOKSEN tegner BIBELSK - gave ...

ChildrensBibleArt planlægger og tilrettelægger udstillingen for både børn og voksne, så du og dit barn kan tegne og deltage sammen, med bibelske billeder i artmoney-formatet 12x18 cm.

Helt frem til udstillingen begynder, den Første søndag i Advent 2021 altså den 28.11.2021 tager Childrens Bible Art imod jule- påske- og pinse-tegninger - og alle andre bibelske tema-tegninger efter eget motiv-opslag i Bibelen - til salgs-udstilling i Solvang Kirkes lokaler ved Urbanplanen på Amager.

Værkerne sæltes til salg for kr 200 pr. stk. Det er nemlig standard-prisen for en artmoney, og vi læner os op ad samme koncept også med salg gennem 
www.artmoney.org/users/childrensbibleart

REGLERNE for ChildrensBibleArt -udstillingen: 
Værkerne er tegnet (malet eller klippe-klistret, evt hæklet eller strikket) af et barn eller ungt menneske fra 0 til 18 år, og med en præcis bibel-relation. 
- Til denne udstilling altså også sammen med voksnes bibel-billeder. Både professionelle og amatører bidrager. 

Alle billeder skal være i størrelsen 12x18 cm, som er standard for artmoney (vandret eller lodret).
Formatet 12x18 cm er lige en anelse mindre end en halv A4-side, så hvis du folder og klipper et A4-ark på midten, har du papir til to tegninger, og yderkanten kan klippes af bagefter til formatet passer.

CBA-tegninger skal have en præcis bibel-henvisning (f.eks: Lukas-evangeliet kapitel 2, vers 8-9).
Barn og voksen kan få inspiration og opdatering i Bibelen online: 
www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Luk/2 - eller søg selv rundt i Bibelen, til du finder inspiration til et værk.
Nogle tager udgangspunkt i et elsket salmevers som billed-inspiration; og fra salmen kan der næsten altid findes en bibel-reference, som krævet.
På bagsiden af værket skrives: Kunstværkets titel, barnets eller den unges fornavn, alder, land, årstal, bibelskriftsted samt eventuelle kommentarer fra kunstneren.
Voksne (over 18 år) må gerne tilføje efternavn, og voksne kunstnere, som ønsker det, kan oplyse en kontakt-mulighed til katalog eller udstillings-liste; enten mail-adresse, hjemmeside eller postadresse. 
Billeder doneret til ChildrensBibleArt må udstilles og evt. sælges til nævnte formål på:  www.childrensbibleart.org  ved events, eller på www.artmoney.org/users/childrensbibleart

Invitationen er et 'Open Call', så både amatører og professionelle kunstnere, som vil donere værker, kan deltage, sammen med børn eller solo som support af projektet. 

Kontakt 
CBA-tegninger til udstillingen, både børns og voksnes, sendes til: 

ChildrensBibleArt
c/o Holger Madsen,
Peder Lykkes Vej 5 st. tv.
DK 2300 Copenhagen S.
Denmark

Spørgsmål besvares pr. mail: seselv(at)gmail.com

Skoler, børnehaver og kunst-institutioner etc, som deltager med et pænt antal tegninger kan vinde retten til en sponsorflise - 12X18 vandret - på www.kristenmeditation.dk/childrensbibleart

Venlig hilsen, Holger Madsen 
www.artmoney.org/users/childrensbibleart 
www.facebook.com/groups/259152635282103
www.kristenmeditation.dk/childrensbibleart

*************************************
English text below.  English 

CHILD & ADULT draw BIBLE MOTIVES

Childrens Bible Art & Supportrs Exhibition 2021 
Solvang Kirke, Remisevej 10, 2300 Kbh. S
Vernissage Sunday 28.11.2021 
- after church service at 10:30

The exhibition continues during December 2021 towards the Holy Three Kings day.

This is an ‘open call’, so everyone is invited, in advance, to make, donate and submit Bible drawings in artmoney format 12X18 cm for the exhibition.

The exhibition title: 
CHILDREN & ADULTS draw BIBLICAL MOTIVES 
- wants to point out the important bridge and communication between generations, both in terms of faith and creativity.

Donated works are exhibited and put up for sale for DKK 200 per piece to support children in poor countries.

Advent and Christmas are perfect for homemade Christmas gifts. Christmas lasts until Easter and rings with Ascension Day and Pentecost etc. 

Try a CHILD & ADULT BIBLE-drawing-gift ... 
ChildrensBibleArt plans and organizes the exhibition for both children and adults, so you and your child candraw and participate together, with biblical images in 12x18 cm.

Until the exhibition begins on 28.11.2021, Children's Bible Art accepts donations of Christmas-, Easter- and Pentecostal drawings - and all other biblical themed drawings according to own motif 
-lookup in the Bible.

Donated art works are set to sale at the exhibition in the church's rooms  in the
Solvang Church, Remisevej 10, DK 2300 Copenhagen. 

The works are sold for DKK 200 per. pcs. This is the standard price for an artmoney, and we lean on the same concept also with sales through www.artmoney.org/users/childrensbibleart

THE RULES for the ChildrensBibleArt exhibition with Supporters:
The works are drawn (painted or cut-and-pasted, possibly crocheted or knitted) by a child or young person at any age from 0 to 18 years. - For this exhibition also together with adult Supporters' bible pictures, made by both professional artists and amateurs. 

All images must be 12x18 cm - artmoney standard size.
The 12x18 cm format is just slightly smaller than half an A4 page, so if you fold and cut an A4 sheet in the middle, you have paper for two drawings, and the outer edge can be cut off afterwards to fit the format.

CBA drawings must have an accurate Bible reference
(eg, Luke 2, verses 8-9).

Children and adults can get inspiration and updates in the Bible online:
biblegateway.com - Eg: Luke 2
- or search around the Bible yourself until you find inspiration for an art work.

Some get their image inspiration from a beloved hymn; and from this a biblical reference can almost certainly be found, as required. 

Childrens images should on the back side be supplied with:
Title; Artist first name, Country, year, Bible-reference.

Adults (over the age of 18) are welcome to add surname, and adult artists who wish to do so can provide a contact option for the catalog or exhibition list; either website or postal address.

Pictures donated to ChildrensBibleArt may be exhibited and, possibly. sold for the mentioned purpose
at: www.childrensbibleart.org at events, or at 
www.artmoney.org/users/childrensbibleart

This invitation is an 'Open Call', so both amateurs and professional artists, who want to donate works, can participate, along with children or solo as support of the project.

Donated CBA drawings should be sent to:
CBA-Support
c/o Holger Madsen,
Peder Lykkes Vej 5 st. tv.
DK 2300 Copenhagen S. Denmark

Questions are answered via mail: 
seselv(at)gmail.com 

Best regards, 
 Holger Madsen
www.kristenmeditation.dk/childrensbibleart
www.artmoney.org/users/childrensbibleart
www.facebook.com/groups/259152635282103

Location:
Solvang Church, Remisevej 10, 2300 Kbh. S, Denmark 

Date: 
Sunday, November 28, 2021 at 12 

Event admin: ChildrensBibleArt 

Location:
Solvang Kirke, Remisevej 10, 2300 Copenhagen, Denmark
Date:
Event admin: ChildrensBibleArt